„Mentálně postižené odjinud u nás nechceme!“ (Vlastní stačí…)

Petice jsou skvělá věc přímé demokracie.
Ukáží vám vaše sousedy, vaše spoluobčany, vaše bližní, takoví, jací jsou.

„DOMNÍVÁME SE, ŽE DŮM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NENÍ VHODNÝ DO RODINNÉ ZÁSTAVBY A RADIKÁLNĚ (!!!) BY OVLIVNIL A ZHORŠIL KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL NÁMĚŠTĚ NA HANÉ.
DOŠLO BY KE SNÍŽENÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ A NEBYL BY MOŽNÝ VOLNÝ POHYB DĚTÍ JAKO DOPOSUD (!!!).

A reakce volených politiků na petice také funguje jako indikátor charakterů.

14 ze 14 zastupitelů malebného městyse Náměšt na Hané, jehož zámek je perlou skrytou v nádherné krajině, podpořilo petici místních občanů, kteří se nepřejí vytvoření domova pro 12 osob s kombinovaným postižením vedle svých rodinných domků.

Některé body petice i následné argumenty zastupitelů nepostrádají jisté podloženosti i oprávněnosti. Komunikace Olomouckého kraje v tak citlivé kauze nejspíš nebyla optimální a soulad designu plánované stavby (který se mi tedy velmi líbí a osobně mám za to, že by rázu obce neuškodil) s územním plánem je snad v něčem ve střetu.
To jsou však věci pro věcnou a fakticky konkrétní diskusi.

Nenechme se ale zmást poukazováním na výše uvedené problémy.
Ten skutečný a jediný je charakterizován větou v úvodním obrázku.

Náměšťští petenti nechtějí žít vedle postižených lidí.
Považují je za ohrožující bytosti.
Bojí se o své děti!

Těch bezmála 500 podepsaných (a v tuto v chvíli snad i víc) cítí potřebu chránit své děti a domy se sedlovou střechou před 12 postiženými lidmi, kterým se nabízí šance na začlenění do běžnějšího způsobu života, než za zdí „zámku“.
Ty vole, oni si dokonce nazvali facebookovou stránku k této akci „Ochrana lokality Náměšt na Hané“!
A co domobrana, bude?
Kdyby náhodou Olomoucký kraj prosadil v Náměšti ten dům pro lidi s handicapem, půjdete ta „nebezpečná monstra“ s vidlemi a pochodněmi vypálit?
Ve stohlavém davu včele se všemi 14 zastupiteli?

V tuto chvíli již nejspíš tuto akci na FB nenajdete, organizátoři ji smázli. Já jsem ji tu sdílel díky panu Helískovi a jeho příspěvku zde: https://www.facebook.com/tomashelisek86/posts/10215188276086416
Mimochodem, Tomáš je taky „postižený“. Asi by neměl do Náměště už jezdit.

Možná někdo bude oponovat, že ta nectná petice nevyjadřuje postoj celého městyse, ale kdež! Tím, že ji podpořilo jednomyslně celé zastupitelstvo, které tuto podporu vetklo do usnesení ze dne 2. 12. 2019 se to v kontextu zastupitelské demokracie stává postojem celé obce.
Ona ta samotná diskuse zastupitelů také nepostrádá jistých výživných prvků, plných etiky a sociálních souznění.
Pro to zde publikuji i s odkazy na oficiální zdroje.

A teď jsi jdu odplivnout.

Přepis diskuse diskuze z oficiálního, legálního otevřeného zdroje na https://www.uzob.cz/index.php?volba=32&id_obec=74 :
M. Husičková: Vedení městyse ani stavební úřad neměl žádné informace, až Ol. kraj požádal o povolení
sjezdu na pozemek. Byla zjištěna skutečnost plánované stavby DOZP, byl požádán
zástupce investičního odboru, který zaslal návrh co se má v Náměšti stavět.
p. Ziegelbauer: Bylo vyvoláno jednání s Ol. krajem, jedná se o designovou stavbu, která do této lokality
nezapadne, všichni stavěli tradiční domy se sedlovými střechami, zde je navržena
trojúhelníková stavba s oblými rohy.
M. Švarc: Na čtvrtek 5.12.2019 je svolána schůzka pro občany se zástupci Ol. kraje a Nových
Zámků, mohou se zúčastnit všichni občané. Zde bude upřesněn jaký dům má být stavěn a
pro jaký účel.
V. Trávníčková: Ol. kraj do dnešního dne nereagoval na naše námitky ohledně architekt. řešení stavby. V
petici upozorňujeme, že lokalita je určena pro rod. bydlení zajišťující klid a pohodu.

Provoz tohoto domu bude jiný než provoz běžné domácnosti. Navržený typ domu naruší
ráz okolí. Ol. kraj nereagoval na upozornění ohledně poklesu cen nemovitostí a pozemků,
znalec odhaduje pokles o 15-18 %. Komunikace ohledně stavby s obcí ani s občany nebyla
doposud žádná, sami jsme vyhledávali informace z TP Nových Zámků. Na dnešní schůzce
s Ol. krajem bylo upřesněno, že dům bude pro 10-12 osob.
p. Dohnal: důvody petice jsou správné, je nutno řešit sociální aspekt, mají zde být pacienti se
závažnými psychickými problémy

M. Švarc: je nutno zjistit míru podpory pacientů, jedná se o mentální postižení, nikoli psychické
V. Trávníčková: požadujeme od Ol. kraje informace, jak budou pacienti zajištěni, personál může být
slabým článkem a chci, aby tam dům nestál

M. Švarc: obec vlastní sousední pozemek a bude účastníkem řízení, pokud bude mít petice více než
500 podpisů, může být zástupce pet. výboru také účastníkem řízení
P. Palátová: umístění a povolení stavby bude projednáváno v ÚŘ a SŘ, stavební úřad zatím nemá
žádný podklad a žádost, obec je ze zákona účastníkem územního řízení vždy, typ domu,
jeho architektonické řešení a soulad s ÚP bude posuzovat Magistrát města Olomouc,
odbor dopravy a územního rozvoje, zatím nebylo vydáno žádné stanovisko, stavební úřad
neřeší sociální aspekt
K. Richterová: občané Panského Válníku žádají městys, aby je podpořil a stál za nimi
p. Ziegelbauer: občany znepokojuje nekomunikace s Ol. Krajem, jsou dostupné jen veřejně přístupné
informace a žádné konkrétnější, u občanů se dostavila nevole a nervozita, mám za to, že
došlo k manažerskému selhání, je zvolen nevhodný design stavby, znalec odhaduje pokles
hodnoty nemovitostí o 15-18 %, občany znepokojuje i sociální stránka věci
p. Dohnal: stále se neřeší zásadní věc, že si lidé zde nepřejí tyto občany s handicapem
Z. Ježková: je známo jaký stupeň postižených osob zde bude ubytován?
M. Husičková: zatím nevíme konkrétně, ve čtvrtek by měli upřesnit zástupci Ol. kraje a Nových Zámků
p. Richter: zaručí někdo, že zde později nebudou umístěni lidé s horším postižením?
M. Švarc: zdravotní postižení bude upřesněno na jednání 5.12.2019, má se jednat více o pohybové
postižení, právní záruky zřejmě neposkytnou, udržitelnost využití stavby je 5 let při
poskytnutí dotace
p. Ziegelbauer: dnes při jednání s Ol. krajem vyšlo najevo, že TP existuje již od roku 2016, zástupce Ol.
kraje uznal, že byla špatná komunikace, v TP byla zjištěna chyba, požadujeme oficiální
opravu
V. Trávníčková: sdělila, že petice bude na úřad doručena příští týden, do konce tohoto týdne probíhá sběr
podpisů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Náměšť na Hané schvaluje

  1. znění petice a podporuje petiční výbor v jeho aktivitách
  2. žádá vedení Olomouckého kraje o zvážení vzniklé situace v souladu s kritérií Transformačního plánu Nových
    Zámků
    Výsledek hlasování:
    Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
    Usnesení č. UZ/8/14/2019 bylo schváleno.

https://www.uzob.cz/index.php?volba=32&id_obec=74

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *